Σήμερα οι πρώτοι οικίσκοι για την προσωρινή στέγαση των σεισμοπλήκτων στην ΠΕ Λάρισας!

Σήμερα οι πρώτοι οικίσκοι για την προσωρινή στέγαση των σεισμοπλήκτων στην ΠΕ Λάρισας!

Ôï ÃÅÅÈÁ óôï ðëáßóéï ôçò êïéíùíéêÞò ôïõ ðñïóöïñÜò êáé ôçò óõíäñïìÞò ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí óôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü óå êáôáóôÜóåéò Ýêôáêôçò áíÜãêçò, áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ìåôÜ ôïí óåéóìü óôçí Åëáóóüíá åíÞñãçóå ùò áêïëïýèùò: ÐñáãìáôïðïéÞèçêáí Üìåóá ðôÞóåéò áðü åëéêüðôåñá ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé ðñþôç áðïôßìçóç æçìéþí áðü áÝñïò. Ðñïþèçóå ìå ìÝñéìíá ôçò 1çò ÓôñáôéÜò êëéìÜêéï ÄéïéêçôéêÞò ÌÝñéìíáò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç óêçíþí êáé ðáñï÷Þ ôñïößìùí óôéò ðëçãåßóåò ðåñéï÷Ýò. Ðñïþèçóå ìç÷áíïêßíçôá ìÝóá êáé êéíçôÜ ìáãåéñåßá óôçí ðåñéï÷Þ, åíþ ìç÷áíÞìáôá ôïõ Ìç÷áíéêïý óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ Ý÷ïõí ôåèåß óå åôïéìüôçôá Üìåóçò äéÜèåóçò. ¸èåóå óå åôïéìüôçôá áåñïðïñéêÜ ìÝóá êáé ðñïóùðéêü ôùí åéäéêþí ïìÜäùí áíôéìåôþðéóçò êáôáóôñïöþí (ÊÏÌÁÊ, ÅÔÁÊ) ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò (ÐÁ) êáé ôïõ Óôñáôïý ÎçñÜò (ÓÎ). Ôçñåß óå åôïéìüôçôá 1 þñáò ôéò ïìÜäåò «ÄÅÕÊÁËÉÙÍ» ôïõ Óôñáôïý ÎçñÜò ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý êáé ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò (Äéáóþóôåò, óêõëéÜ êëð). Ôçñåß óå åôïéìüôçôá êëéìÜêéï Ðïëéôéêþí Ìç÷áíéêþí ãéá óõíäñïìÞ åÜí áðáéôçèåß óôï Ýñãï ôçò åêôßìçóçò ôçò êáôáëëçëüëçôáò êôéñßùí. (EUROKINISSI/ÃÅÅÈÁ)

ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ 1.343 ΣΠΙΤΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 2.730 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

Σήμερα αναμένονται οι πρώτοι οικίσκοι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών, στις πληγείσες περιοχές από τον σεισμό στην Π.Ε Λάρισας, ώστε να στεγαστούν οι σεισμόπληκτοι, των οποίων τα σπίτια τους κρίθηκαν ακατάλληλα λόγω ζημιών.

Παράλληλα, στη περιοχή Βλαχογιάννι της Ελασσόνας θα υπάρχει μεγάλη σκηνή 400 τ.μ. που θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 70 ατόμων, θερμαινόμενη και με παροχές ρεύματος, ενώ και στην πλατεία του Μεσοχωρίου θα υπάρχει και μια σκηνή 200 τ.μ. στην οποία θα μπορούν να μείνουν προσωρινά οι κάτοικοι της περιοχής που τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές.

Συνεχίζεται, επίσης, η τροφοδοσία των κατοίκων από τους δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, ενώ παράλληλα αρκετές εθελοντικές ομάδες επιχειρούν στις περιοχές, βοηθώντας τους κατοίκους που έχουν ανάγκη.

Επίσης, με απόφαση της 5ης ΥΠΕ λειτουργεί από χθες Δευτέρα και ένα έκτακτο ιατρείο σε οικίσκο στο Μεσοχώρι Ελασσόνας, όπου διαθέτει καρδιογράφο και λοιπό εξοπλισμό για τις ανάγκες των σεισμοπλήκτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τους ελέγχους στα σπίτια, οι οποίο συνεχίζονται, έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα 1.343 σπίτια από τα 2.730 που έχουν υποβληθεί σε πρωτοβάθμιο έλεγχο από τα συνεργεία των 130 μηχανικών του υπουργείου Υποδομών στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές.

Όσον αφορά τους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτήρια, «κίτρινα» (στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και θα επανελεγχθούν στο δευτεροβάθμιο) έχουν χαρακτηριστεί τα 50, από τις 100 αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ σε 151 άλλα κτήρια (αποθήκες, στάβλους) τα 135 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση.

Χθες, Δευτέρα, ξεκίνησαν και οι αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση σε 11 τοπικές κοινότητες του δήμου Ελασσόνας, που έχουν διαπιστωμένες ζημίες σε κατοικίες από τους σεισμούς.

Η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων στήριξης υποστηρίζεται από τους διοικητικούς υπαλλήλους του δήμου Ελασσόνας, που έχουν τοποθετηθεί σε σημεία, όπου μπορούν να προσέλθουν οι κάτοικοι, των οποίων η πρώτη κατοικία έχει πληγεί.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει αμέσως μετά, από τριμελή επιτροπή του δήμου που θα προχωρήσει σε αυτοψία στις δηλωθείσες κατοικίες και θα εγκρίνει την αίτηση της ενίσχυσης.

Να σημειωθεί, επίσης, πως και ο δήμος Λαρισαίων, με απόφαση του γ.γ Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ πλήθος μηχανικών από διάφορες υπηρεσίες βρίσκονται αυτές τις ημέρες και στη πόλη της Λάρισας ελέγχοντας υποδομές και σπίτια για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν επιπτώσεις από τη σεισμική δραστηριότητα.

Τέλος, κλειστά παραμένουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – δημόσια και ιδιωτικά – Ειδικής Αγωγής όπως και οι παιδικοί σταθμοί στην Π.Ε. Λάρισας, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ